Algemene voorwaarden

de kleine lettertjes

Omdat wij geloven in duidelijke taal en eerlijke afspraken, zijn onze Algemene Voorwaarden zo eenvoudig mogelijk opgesteld.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Wie zijn wij?
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij (de consument) gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht;
 2. Jij, de consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een afspraak op afstand aangaat met ons, van den Adel Meubels;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een afspraak op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de afspraak op afstand;
 7. Van den Adel Meubels/wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Afspraak op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Webshop/e-mail/telefoon: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Wie zijn wij?

Bedrijf: Eye-deas
Handelsnaam: van den Adel Meubels
Adres: Westerstraat 61, 4635RW Huijbergen
Telefoonnummer: 0164-751692
E-mailadres: info@vandenadel-meubels.nl
KvK-nummer: 20131498
Btw-identificatienummer: NL1055.15.048.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van van den Adel Meubels en op elke gemaakte afspraak op afstand tussen van den Adel Meubels en jou (consument).
 2. Voordat de afspraak op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit op een of andere manier niet mogelijk is, zal voordat de afspraak op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en zij op verzoek van jou zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de afspraak op afstand via de webshop, telefonisch of via de mail wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de afspraak op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld zodat jij deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager (lees: harde schijf/ssd of ander opslaggeheugen). Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de afspraak op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar jij de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan vinden en dat zij op jou verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van ook van toepassing en kan jij jezelf in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Wij zullen in ons aanbod een zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschrijving geven van het product en/of de diensten die wij aanbieden. Hiermee zullen wij het voor jou zo duidelijk mogelijk maken wat je bij ons aanschaft. De foto’s op onze website geven een realistisch beeld van wat jij van onze producten of diensten mag verwachten. Houd hierbij wel rekening met het feit dat wij met natuurproducten werken, de ene boom is de andere niet! Mochten wij per ongeluk een fout maken in ons aanbod dan bindt dit ons niet om het product of dienst voor die voorwaarden te leveren. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om dit te voorkomen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming bij ons wordt bewaard, en zo ja op welke wijze deze voor jou in te zien is;
  • de manier waarop jij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan wij ons hebben onderworpen en de wijze waarop jij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de afspraak op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kun jij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien jij elektronisch wil (en kan) betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wij kunnen ons (binnen de wettelijk gestelde regels) op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de afspraak op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.
 5. Wanneer je iets bij ons koopt, zullen wij jou de volgende informatie geven. Dit kan zowel schriftelijk (bijvoorbeeld via de mail) of mondeling (bijvoorbeeld via de telefoon) zijn. Het gaat om de volgende informatie;
  • a. Ons bezoekadres waar je met eventuele klachten terecht kunt;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding wanneer het herroepingsrecht niet geldt;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan jou hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  • f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder dat jij hiervoor een reden hoeft op te geven te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou of een vooraf door de jou aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal jij uiteraard zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking (wij hebben het namelijk met veel liefde gemaakt!). Pak het product uit of gebruik het product in zoverre dat jij kan beoordelen of je het product wilt houden. Indien jij (helaas) van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, pak het product dan met alle geleverde toebehoren in. Stuur het vervolgens (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan ons terug. De instructies voor het retourneren vind je terug op onze website.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van onze diensten heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht, kun jij dit aan ons laten weten doormiddel van de door ons verstrekte instructies bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw eigen rekening.
 2. Indien jij al een bedrag betaald hebt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. In sommige gevallen kan jouw herroepingsrecht worden uitgesloten. Deze redenen vind je terug onder lid 2 en lid 3 van dit artikel. Het herroepingsrecht geldt alleen wanneer wij dit duidelijk in het aanbod, of tenminste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hebben vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
  • a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van jou. Hierbij kun je denken aan maatwerk;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;
  • f. voor losse kranten en tijdschriften;
  • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument, jij dus, de verzegeling hebt verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van jou is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit bedongen hebben en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. Jij de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Houd hierbij wel rekening met het feit dat wij met natuurproducten werken. Hierdoor moeten onze producten goed verzorgd en onderhouden worden.
 2. Een door ons, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Uiteraard zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan het ons kenbaar hebt gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar ten minste binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt jij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat jij de bestelling geplaatst hebt bericht. In dat geval heb jij het recht om de overeenkomst kostenloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij betaald hebt zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ons.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. In het geval dat een product vanwege de omvang of het maatwerkkarakter door ons zelf afgeleverd wordt, zal jij ervoor zorgen dat op het afleveradres, binnen het afgesproken tijdsraam, iemand aanwezig is om het product in ontvangst te nemen.
 8. Bij niet nakomen van hetgeen in lid 7 van dit artikel is overeengekomen, zullen er kosten voor de niet-nagekomen levering bij jou in rekening gebracht worden.
 9. De levering vindt plaats op de begane grond, dan wel op dezelfde verdieping waar de ingang tot het afleveradres zicht bevindt. Hierbij geldt de voorwaarde dat er een lift aanwezig is wanneer deze ingang zich niet op de begane grond bevindt. Er kunnen, voorafgaand aan de levering, uitzondering worden gemaakt. Deze zullen in samenspraak met beide partijen op de afgesproken manier nagekomen worden.
 10. Bij de plaatsing van de geleverde producten dient er een veilige, werkbare en schone ruimte beschikbaar te zijn in verband met de mogelijke montage van het product.
 11. Mochten er bij levering, dan wel op korte termijn daarvoor, wijzigingen dienen plaats te vinden vanwege foutieve informatie die door jou aan ons is verstrekt, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Jij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Jij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Jij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door jou zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als dat wij voor onszelf hebben bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als jij deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als jij te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag jij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan jou mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan jij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
 4. In geval van wanbetaling van jou (waar wij uiteraard niet van uitgaan) hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht in lijn met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat jij de gebreken hebt geconstateerd.
 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen ons en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.